SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT cu sediul in Str.Teodoroiu Ecaterina, nr.1A , Slatina, jud. Olt, în calitate de Operator de date cu caracter personal respectă confidențialitatea tuturor pacienților sau vizitatorilor www.ambulantaolt.ro şi va trata/prelucra datele personale în condiții tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt: pacienții persoane fizice ai SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți ai companiilor colaboratoare, legali sau convenționali.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră, la solicitarea SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT, prin unul din formularele on-line utilizate, prin abonarea la newsletter sau de personalul autorizat la  recepție.

În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizați website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dvs. personale.

Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale acestea făcând parte din obligațiile legitime ale Operatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Date cu caracter personal prelucrate de către SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT

 • Nume și prenume;
 • telefon ;
 • e-mail, ,
 • adresa IP,

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document.

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

 • Executarea serviciilor medicale de urgență;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Monitorizarea stării de sănătate a pacientului ;
 • Colaborarea cu alte unități medicale ;
 • Dezvoltarea şi îmbunătățirea serviciilor;
 • Gestionarea relației cu pacienții;

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale şi nu le va partaja cu terți , fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior cu excepția celor prezentați în acest document.

Destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate pot fi:

 • Unități medicale/ farmacii din rețeaua publica sau privată ;
 • Firme din domeniul IT ce administrează și întrețin site-ului;
 • Furnizori de servicii (Împuterniciți) ai SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT în vederea asigurării unei bune funcționări a instituției;
 • Autorități publice centrale şi locale, autorități judecătorești, politie, parchet; – Casa de asigurări de sanătate sau alte societăți de asigurare şi reasigurare; .

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT va prelucra datele cu caracter personal până la îndeplinirea scopurilor in care au fost colectate sau conform termenelor legale de păstrare.

Măsuri de siguranţă utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate combinate cu politici interne şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi însă niciodată garantată.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, transmise către website-ul www.ambulantaolt.ro . Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Drepturile persoanei vizate.

Persoanele vizate beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile în legătură cu protecția datelor de:

 • dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul la rectificare asupra datelor personale;
 • dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat) a datelor personale;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării; – dreptul la portabilitatea datelor; – dreptul la opoziţie ;.

Persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune plângeri către A.N.S.P.D.C.P. sau de a se adresa instanțelor de judecată , în cazul în care drepturile privind protecția datelor le sunt încălcate.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate; – fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, la sediul instituției sau la adresa de e-mail : ambulantaolt@yahoo.com .

Va informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor al SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT poate fi contactat la sediul instituției și la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT constituie elemente determinante pentru asigurarea serviciilor medicale de urgență prestate de către SERVICIUL DE AMBULANȚĂ OLT.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare, a website-ului www.ambulantaolt.ro , capitolul ”Politică de Confidențialitate” pentru a fi tot timpul informaţi în legătură modificările ce pot apărea. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.